Zgodnie z Dyrektywą Energetyczną i ustawą o podatku akcyzowym od dnia 2 stycznia 2012r. wszystkie wyroby węglowe, w tym: węgiel, węgiel brunatny, koks, brykiet będą musiały zostać opodatkowane akcyzą. Istnieje szereg zwolnień z opłat podatku akcyzowego, również wobec firm posiadających status pośredniczących podmiotów węglowych, które to dokonują obrotu wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy przez ich sprzedaż na terenie kraju, nabycie wewnątrz wspólnotowe, dostawę wspólnotową, import i eksport. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy wymaga spełnienia przez podmiot następujących warunków pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy, które powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i porwadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności: - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu - adres jego siedziby lub zamieszkania - NIP lub REGON - określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. dołączania do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy sporządzonego zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Finansów. uzyskania na dokumencie dostawy potwierdzenie dostarczeia wyrobów węglowych przez ich odbiorcę. Zwracamy się zatem do naszych kontrahentów, chcących nabywać wyroby węglowe za pośrednictwem naszej firmy bez akcyzy o uzyskanie statusu pośredniczącego podmiotu węglowego przed 2 stycznia 2012 i przedłożenie nam potwierdzenia w formie kserokopii tegoż dokumentu. Jest to warunek konieczny dla kontrahentów nabywających wyroby węglowe dla dalszej działalności handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące podatku akcyzowego uzyskoają Państwo na stronie Ministerstwa Finansów.